Hledat
Vkládat do košíku

Oznámení o EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

URČENÉ KUPUJÍCÍM

společnosti Eurosat CS spol. s r.o.,

se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno,

identifikační číslo: 634 72 210, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20095 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Eurosat CS spol. s r.o., se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno, identifikační číslo: 634 72 210, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20095 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eurosat.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Pokud je kupujícím fyzická osoba, která nenakupuje zboží u prodávající v rámci své podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele („dále jen „spotřebitel“). Pokud je kupujícím fyzická osoba, která nakupuje zboží u prodávající v rámci své podnikatelské činnosti, jedná se o podnikatele (dále jen „podnikatel“). Pokud je zákazníkem právnická osoba anebo pokud zákazník uvede při koupí zboží své identifikační číslo, považuje pro účely kupní smlouvy vždy za podnikatele.


2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.eurosat.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.


3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nebude-li s prodávajícím v konkrétním případě ujednáno jinak, lze kupní smlouvu uzavřít pouze v českém jazyce.


4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující bere na vědomí, že jím uvedené údaje v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Za předpokladu, že kupující (byť i v nedbalosti) umožní využívání zákaznického účtu třetím osobám, odpovídá za škodu, která bude v důsledku toho prodávajícímu způsobena.

5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena zboží nezahrnuje náklady za doručení zboží kupujícímu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailem, písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (=emailovou adresu) kupujícího.

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen "účet prodávajícího"); přičemž kupující je povinen uvést variabilní symbol platby určený prodávajícím (!)
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal nebo GoPay;

(dále jen „účet prodávajícího“);

2. Kromě kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také následující náklady spojené s balením a dodáním zboží určené dle ceníku prodávajícího zveřejněné na shora uvedených internetových stránkách prodávajícího. Zboží může být kupujícímu doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních či zásilkových služeb, popř. si je kupující může vyzvednout v jím vybrané provozovně prodávajícího Adresy provozoven prodávajícího jsou zveřejněny na webovém rozhraní obchodu. Kupující je v tomto případě povinen určit ve své objednávce provozovnu prodávajícího, ve které si hodlá zásilku vyzvednout. . Pokud si kupující zvolí úhradu kupní ceny bezhotovostně předem na účet prodávajícího, je povinen uhradit poštovné a balné předem spolu s kupní cenou. Není-li dále uvedeno výslovně něco jiného, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě, že si kupující vybere platbu předem, je kupní cena splatná formou bezhotovostní platby do 7 pracovních dní od zadání objednávky, přičemž zboží je odesláno bez zbytečného odkladu nejdéle do 5 pracovních dnů po připsání platby na účet (není-li na hlavní stránce prodávajícího uvedeno jinak – např. v případě celozávodní dovolené), v případě platby dobírkou nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího je zboží odesláno do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud kupující neuhradí kupní cenu ve shora stanovené lhůtě, považuje se toto jeho jednání za projev odstoupení od kupní smlouvy a prodávající provede zrušení předmětné objednávky.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Za předpokladu, že kupující neuvede variabilní symbol platby nebo jej neuvede správně, bere kupující na vědomí, že prodávající nezjistí, že kupní cena byla kupujícím uhrazena (což může mít následky zejména na dodržení lhůty k odeslání zboží prodávajícím nebo doručení zboží vůbec).

5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zásilce v papírové formě.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Ustanovení tohoto článku je určeno výhradně pro kupujícího – spotřebitele. Kupující podnikatel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku.

2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla/provozovny prodávajícího na adrese Eurosat CS, spol. s.r.o., Karásek 2121/11, 621 00 Brno Kupující může při odstoupení od smlouvy využít přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu předáno nebo prokazatelně odesláno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy hradí kupující. To platí i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno prostřednictvím poštovní cesty.

5. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízeného prodávajícím, a to do čtrnácti (14) dnů následujících po dni, kdy bylo prodávajícímu doručeno odstoupení od smlouvy. Prodávající bez ohledu na lhůtu uvedenou v předchozí větě není oprávněn vracet kupujícímu peněžní prostředky, dokud zboží neobdrží anebo dokud mu kupující neprokáže, že mu zboží odeslal. Pokud kupující výslovně nevyjádří, že požaduje vrácení peněžních prostředků stejným způsobem, jakým prodávající tyto prostředky prodávajícímu odeslal, má se za to, že souhlasí se způsobem vrácení peněžních prostředků formou bezhotovostního převodu na bankovní účet určený kupujícím anebo v hotovosti v případě osobního vrácení zboží kupujícím. Pokud byla kupní cena kupujícím hrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu, bude navrácena na bankovní účet, ze kterého byla poukázána.

7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pohledávka z titulu náhrady škody vůči kupujícímu je splatná v den následující, kdy prodávající zjistí, že vrácené zboží vykazuje poškození. Zápočet pohledávek dle tohoto odstavce prodávající provede formou emailu zaslaného na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu kupujícího, či písemně na adresu kupujícího uvedenou taktéž v tomto zákaznickém účtu. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Kupující bere na vědomí, že v případě jeho odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 30,- Kč/den nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího z důvodu uvedeném v předchozí větě, je však kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s neúspěšným pokusem o doručení zboží kupujícímu (zejména poštovné a balné) a dále náklady spojené s vrácením kupní ceny kupujícímu.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů za opakované doručování zboží předem – tj. před opětovným odesláním zásilky.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Odpovědnost za vady na zboží způsobené prodávajícím ve vztahu ke kupujícímu upravuje samostatně reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a který je umístěný na internetových stránkách prodávajícího.

2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně poštovného a balného).

2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá komunikace související s kupní smlouvou bude s druhou smluvní stranou probíhat elektronickou poštou, prostřednictvím sms zpráv anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby prodávajícího). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10. SPORY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM

Pokud mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz” 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jamborova 25, 615 00 Brno, adresa elektronické pošty: info@eurosat.cz, telefon 548 216 707

 

 

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2. Kupující bere na vědomí, že společnost Eurosat CS, spol. s r.o., se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno (dále jen „prodávající“) zpracovává následující údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, název firmy. Údaje, které vedou k identifikaci fyzické osoby se pak nazývají údaje osobní.

3. Prodávající zpracovává údaje kupujícího jen v nezbytném rozsahu a sice z důvodu plnění kupní smlouvy. V případě zájmu kupujícího jsou tyto údaje zpracovávány také pro účely vedení zákaznického účtu.

4. Kupující je povinen veškeré údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změny o tom neprodleně informovat prodávajícího. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a byly prodávajícímu poskytnuty dobrovolně.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Touto třetí osobou bude vždy však jen osoba dopravující zboží. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:

požádat prodávajícího (na adrese dpo@eurosat.cz) nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Eurosat CS spol. s r.o.,

se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno,

identifikační číslo: 634 72 210, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20095

 

1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti společnosti Eurosat CS spol. s. r.o., se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno, identifikační číslo: 634 72 210 jako „prodávající“) a kupujícího (dále jako „zákazník“ nebo také jako „kupující“) při koupi zboží (dále jen „zboží“) ze sortimentu prodávajícího nabízeném na internetových stránkách prodávajícího www.eurosat.cz (dále jen „internetový obchod“).

2. Tento reklamační řád je závazný pro všechny kupující, kteří nakupují zboží od prodávajícího prostřednictvím shora uvedeného internetového obchodu. Bude –li se některé dále uvedené ustanovení týkat pouze kupujícího – spotřebitele, vztahují se tato ustanovení výhradě na ty kupující, kteří nenakupují od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující se považuje za podnikatele vždy, pokud je právnickou osobou nebo pokud uvede v objednávce své identifikační číslo podnikatele.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, která nejsou tímto řádem výslovně upraveny, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (v případě kupujícího - spotřebitele zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku)

4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou – tj. že věc při jejím převzetí kupujícím nemá vady. Prodávaná věc je bez vad zejména tehdy, má - li jakost a užitné vlastnosti, které jsou pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá-li věc požadavkům závazných právních předpisů, byla-li kupujícímu dodána v ujednaném množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá-li účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Za předpokladu, že si prodávající a kupující při uzavření kupní smlouvy výslovně ujednají konkrétní jakost a užitné vlastnosti prodávané věci, odpovídá prodávající za to, že prodávaná věc bude mít tyto vlastnosti při jejím převzetím kupujícím. Vadou věci není její opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním.

5. V případě, že se na prodávané věci projeví ve lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění vada, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a v zákonné lhůtě 30 dnů tuto uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to opravou reklamované věci. Nebude-li možno reklamované zboží opravit, má kupující právo na jeho výměnu za zboží bez vad. Nebude-li možný ani tento postup, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci anebo od kupní smlouvy odstoupit. Jedná-li se o věc prodávanou kvůli její vadě za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující namísto práva na výměnu na přiměřenou slevu.

6. O skutečnosti, že je reklamace zboží vyřízena a jakým způsobem, bude kupující informován prostřednictvím emailové zprávy zaslané na jím uvedenou emailovou adresu, popř. prostřednictvím sms zprávy zaslané na jím uvedené telefonní číslo.

7. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, o věci použité, dále o věci, které jsou pro své vady prodávány za nižší cenu a o kterých kupující při jejich koupi věděl, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci ve lhůtě určené pro uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „záruční doba“ nebo „záruka“), byť se tento rozpor projeví až později.

8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady může kupující uplatnit písemně během 24 měsíců od převzetí zboží u prodávajícího na adrese jeho jakékoliv provozovny prodávajícího, kde s ním pracovník prodávajícího vyhotoví reklamační protokol. Kupující může reklamaci zboží uplatnit rovněž tak, že doručí reklamované zboží na pobočku prodávajícího prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb – v tomto případě je kupující povinen spolu s reklamovaným zbožím zaslat prodávajícímu rovněž jím vyplněný a podepsaný reklamační formulář (resp. reklamační protokol) a kopii dokladu o zakoupení zboží. Pokud kupující posílá více kusů zboží k reklamaci, reklamační protokol musí být přiložen u každého zboží zvlášť.

9. Reklamační formulář musí obsahovat: identifikační údaje kupujícího, emailovou adresu popř. telefonní kontakt na kupujícího, označení zboží, datum nákupu zboží kupujícím, popis závady a způsob vyřízení reklamace, který kupující upřednostňuje. Kupující je povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Kupující je povinen použít pro vyhotovení reklamačního formuláře webový formulář. Tento formulář je umístěn na eshopu v Můj účet / Reklamace / Nová reklamace.

10. U reklamovaného zboží, doručeného bez přiloženého nebo neúplně vyplněného reklamačního formuláře nebo bez přiložené kopie dokladu o zakoupení zboží bude reklamace automaticky neuznána a zboží bude posláno zpět kupujícímu na jeho náklady. Prodávající v tomto případě odesílá zboží kupujícímu zpět, až poté, co kupující uhradí náklady na dopravu.

11. Kupující bere na vědomí, že za vady zboží se nepovažuje běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo její poškození v důsledku nesprávného skladování či zacházení. Kupující dále bere na vědomí, že délka životnosti zboží může být i při jeho správném používání kratší než-li záruční doba.

12. Kupující je povinen vyzvednout si zboží v provozovně prodávajícího nejpozději do 1 měsíce po vyřízení reklamace. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží ve shora stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn účtovat si za uskladnění zboží skladné ve výši 30,- Kč/den a zároveň je oprávněn pokusit se toto zboží (bude-li mít nějakou hodnotu) vhodným způsobem na účet kupujícího prodat. Za vhodný způsob prodeje bude považována nabídka prodeje zboží na webové stránce prodávajícího s označením, že se jedná o prodej použitého zboží z vyřízené reklamace "bez záruky", a to po dobu 1 měsíce za odpovídající sníženou cenu, přičemž prodávající má nárok na započtení jeho nákladů vynaložených v souvislosti se skladováním a prodejem tohoto zboží. Za předpokladu, že bude kupujícím nevyzvednuté zboží od počátku zjevně bez hodnoty a tudíž neprodejné, bude takové zboží po uplynutí shora uvedené lhůty prodávajícím bez náhrady zlikvidováno, aniž by bylo předem nabízeno k prodeji. To samé platí, nepodaří-li se zboží do 1 měsíce prodávajícímu zpeněžit. Prodejnost použitého zboží a jeho cenu posuzuje a určuje prodávající. Kupující je povinen informovat se u prodávajícího sám, jakým způsobem bylo naloženo s nevyzvednutým zbožím po uplynutí shora uvedené lhůty určené k vyzvednutí, resp. k prodeji zboží.

13. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V Brně, dne 24. 5. 2018

 

Eurosat CS spol. s. r.o., 
Jamborova 25
615 00 Brno